ఫేస్బుక్ లో కామెంట్ రాసినందుకు జైలు శిక్ష. ఇది రాజకీయనాయకుల వొత్తిడి తో పోలీసుల చర్య.

ఫేస్బుక్ లో కామెంట్ రాసినందుకు జైలు శిక్ష. ఇది రాజకీయనాయకుల వొత్తిడి తో పోలీసుల చర్య.

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం