కసబ్ చేసిన మారణ హోమం ని కోర్ట్ లో దైర్యంగా వచ్చి సాక్షం చెప్పిన ఈ చిన్నారికి జోహారు.

కసబ్ చేసిన మారణ హోమం ని కోర్ట్ లో దైర్యంగా వచ్చి సాక్షం చెప్పిన ఈ చిన్నారికి జోహారు.

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం