ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియదు అనేవారికి ఇదో ఉదాహరణ....! నిజమైన అర్ధం ఈ ప్రేమ జంట.

కష్టంలోనూ, సుఖంలోనూ ఒకరినొకరు వదలకూడదన్న పెళ్లి నాటి మంత్రాలకు ...నిజమైన అర్ధం ఈ ప్రేమ జంట.
ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియదు అనేవారికి ఇదో ఉదాహరణ.

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం