అసబ్య మెసేజులు పంపితే తప్పవు తిప్పలు.

అసబ్య మెసేజులు పంపితే తప్పవు తిప్పలు.

భారతీయులం” |.:: bharatiyulam.blogspot.in ::. | "Facebook"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం