ఎవరి ముంధైనా తల ఎత్తుకొని స్థైర్యంగా నిలబడగలిగితే,ఈ ప్రపంచమే నీధవుతింధీ, అలాంటి వాడే నిజమైన మానవుడు.

ఎవరి ముంధైనా తల ఎత్తుకొని స్థైర్యంగా నిలబడగలిగితే,ఈ ప్రపంచమే నీధవుతింధీ, అలాంటి వాడే నిజమైన మానవుడు.

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం