మెదడుకు లేదు విశ్రాంతి ! ఎప్పుడు అలుపెరుగనిథి... ఏదో సాదించాలని మరేదో కనుక్కోవాలని.

మెదడుకు లేదు విశ్రాంతి ! ఎప్పుడు అలుపెరుగనిథి... ఏదో సాదించాలని మరేదో కనుక్కోవాలని.
మానవుడు చేసే ప్రయోగాలు ..మానవుడి ఉనికికే ప్రమాదం అది తెలియక ఏదైనా సాదించాలి అంటూ పరుగెడుతున్నాడు. అతిగా ఆలోచిస్తున్నాడు..!
 
భారతీయులం” |.:: bharatiyulam.blogspot.in ::. | "Facebook"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం