దురాశ...! నీతి : దురాశ దుఃఖానికి చేటు. @ భారతీయులం

దురాశ...!
నీతి : దురాశ దుఃఖానికి చేటు. @ భారతీయులం


భారతీయులం” |.:: bharatiyulam.blogspot.in ::. | "Facebook"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం