నా రాధ కు. ! మూగ నేలకు ద్వని నిచ్చావు ....నింగి నేల నువ్వే వున్నావు ..నీ కోసం నేనునాన్ను

నా రాధ కు. !
మూగ నేలకు ద్వని నిచ్చావు ....నింగి నేల నువ్వే వున్నావు ..నీ కోసం నేనునాన్ను.@ భారతీయులంభారతీయులం” |.:: bharatiyulam.blogspot.in ::. | "Facebook"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం