వోటు వేస్తున్నారా ? మీకు నచ్చిన నాయకుడు వున్నాడా ? సరైన నాయకుడు లేడా ? మరి ఎం చేయాలి ? బహుశా పరీక్షల్లో ఉన్నటు ఎన్నికల్లో కుడా ఈ ఆప్షన్ ఉంటె బాగుంటుందా ? ఏమంటారు ?

వోటు వేస్తున్నారా ? మీకు నచ్చిన నాయకుడు వున్నాడా ?
సరైన నాయకుడు లేడా ? మరి ఎం చేయాలి ?
బహుశా పరీక్షల్లో ఉన్నటు ఎన్నికల్లో కుడా   ఆప్షన్ ఉంటె బాగుంటుందా ? ఏమంటారు ?@ భారతీయులం  | SatishRaj Patel

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం