చేతులు శుభ్రంగా కడగటం ఎలానో తెలుసా మీకు ? ఏదన్నా తినే ముందు లేదా భోజనం చేసే ముందు ప్రతిసారి చేతులు శుభ్రంగా కడగటం మంచి అలవాటు.

చేతులు శుభ్రంగా కడగటం ఎలానో తెలుసా మీకు ?
ఏదన్నా తినే ముందు లేదా భోజనం చేసే ముందు ప్రతిసారి చేతులు శుభ్రంగా కడగటం మంచి అలవాటు.@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం