మీకు తెలుసా ? మీరు బరువు తగ్గాలంటే ? మామిడి ని తొక్కు తో తినమని చెప్తున్నారు ...!

మీకు తెలుసా ? 
మీరు బరువు తగ్గాలంటే ? మామిడి ని తొక్కు తో తినమని చెప్తున్నారు ...! @ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం