చిత్తశుద్దిగల్గి చేసిన పుణ్యంబు ....విత్తనంబు మర్రి వృక్షంబున నెంత విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

చిత్తశుద్దిగల్గి చేసిన పుణ్యంబు 
కొంచెమయున నదియు గొదువ గాదు
విత్తనంబు మర్రి వృక్షంబున నెంత 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం