బలవంతుడ నాకేమని పలువురతో విగ్రహించి పలుకుటమేలా? (సుమతీ శతకము) @ భారతీయులం

కం|| బలవంతుడ నాకేమని
పలువురతో విగ్రహించి పలుకుటమేలా?
బలవంతమైన సర్పము
చలిచీమల చేత జిక్కి చావదె సుమతీ! (సుమతీ శతకము) @ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం