ప్రియములేని విందు పిండివంటల చేటు .....పాత్ర మెరుగనీ వి బంగారు చేటురా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

ప్రియములేని విందు పిండివంటల చేటు  
భక్తి లేని పూజ పత్రి చేటు
పాత్ర మెరుగనీ వి బంగారు చేటురా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం