రిక్షావాలా కూతురికి డాక్టరేట్. కృషి ఉంటే మనుషులు రుషులవుతారు. మహా మహిళలవుతారు.@ భారతీయులం

రిక్షావాలా కూతురికి డాక్టరేట్. కృషి ఉంటే మనుషులు రుషులవుతారు.
మహా మహిళలవుతారు.@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం