ప్రపంచ దేశాలకి అత్యదిక సంఖ్య లో డాక్టర్స్ ని ఎగుమతి చేసే దేశం మన భారత దేశం .అదే మన ఇండియా విషయానికి వస్తే ?? @ భారతీయులం

ప్రపంచ దేశాలకి అత్యదిక సంఖ్య లో డాక్టర్స్ ని ఎగుమతి చేసే దేశం మన భారత దేశం .
U.K లో 40,000 మంది కి పైగా మన మన డాక్టర్స్ మంది వర్క్చచేస్తున్నారు అంటే సగం మంది U.Kప్రజలకి మన వాళ్ళు వైద్యం చేస్తున్నారు .
U.S.A లో మన డాక్టర్స్ 50,000మంది వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే ప్రతి 1325 మందికి ఒక ఇండియన్ డాక్టర్ వర్క్ చేస్తున్నారు .
అదే మన ఇండియా విషయానికి వస్తే ప్రతి 2400 మందికి ఒక ఇండియన్ డాక్టర్ వర్క్ చేస్తున్నారు .
ఒక్క సారి ఆలోచించడి ఇండియన్ డాక్టర్స్ ..........@ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం