స్నేహం అద్భుతమైంది. నిజమైన మిత్రులకు మించిన ఆస్తి లేదు. విశ్వాసం లేకుండా స్నేహం ఉండదు - "స్నేహం శాశ్వతం." - m&k @ “భారతీయులం”

స్నేహం అద్భుతమైంది. నిజమైన మిత్రులకు మించిన ఆస్తి లేదు.  
దీనికి వయసుతో నిమిత్తం లేదు. 
స్నేహం ఓ మధురమైన అనుభూతి. 
సృష్టిలో నా అనేవారు, బంధువులులేని వారైన ఉంటారేమే గాని స్నేహితులు లేని వారుండరు. 
విశ్వాసం లేకుండా స్నేహం ఉండదు -  
"స్నేహం శాశ్వతం." - m&k @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం