సమస్యల్లో ఉన్న స్త్రీల కోసం...భూమిక హెల్ప్ లైన్. ఒక్క ఫోన్ కాల్ చాలు.మీకోసం భూమిక ఎల్లవేళలా.టోల్ ఫ్రీ @ “భారతీయులం”

సమస్యల్లో ఉన్న స్త్రీల కోసం...భూమిక హెల్ప్ లైన్. ఒక్క ఫోన్ కాల్ చాలు.
రాగ్గింగ్,వేదింపులు,ఏదైనా సరే...మీకోసం భూమిక ఎల్లవేళలా.
టోల్ ఫ్రీ : 1800 425 2908  @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం