ప్రతీ నీటి చుక్క విలువ ఏంటో తెలుసా ? ఇలా మనం జాగర్త పడాలి ముందు ముందు. @ “భారతీయులం”

ప్రతీ నీటి చుక్క విలువ ఏంటో తెలుసా ?
ఇలా మనం జాగర్త పడాలి ముందు ముందు. @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం