బరువు తగ్గాలని ఆలోచిస్తున్నారా ? ఇది ముందు తెలుసు కొండి తరువాత మీ నిర్ణయం తెసుకోండి.క్యాలరీలు తగ్గాలంటే ...ఎం చేయాలో మీకు తెలుసా ? @ భారతీయులం

౧౦౦ (100) క్యాలరీలు తగ్గాలంటే ...ఎం చేయాలో మీకు తెలుసా ?
బరువు తగ్గాలని ఆలోచిస్తున్నారా ? ఇది ముందు తెలుసు కొండి తరువాత మీ నిర్ణయం తెసుకోండి.
నడక ఓ వ్యాయామం కన్నా ఓ రిలాక్సేషను టెక్నిక్కు గానే నాకు ఎక్కువ ఇష్టం.  నడకకి ఉదయం వెళ్ళాలా..సాయంత్రం వెళ్ళాలా .... ఉదయం వెళితే  ఎన్ని గంటలకి వెళ్ళాలి అనేది మన తీరికని బట్టి ..వీలుని బట్టి !!@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం