జల ప్రళయం ...సునామి. సముద్ర గర్భంలో వచ్చే భూకంపం కారణంగా తీవ్రమైన అలలు ఎగిసిపడడం.@ “భారతీయులం"

జల ప్రళయం ...సునామి.
సముద్ర గర్భంలో వచ్చే భూకంపం కారణంగా తీవ్రమైన అలలు ఎగిసిపడడం.@ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం