అను నిత్యం తోడు ఉండేది..నీ స్నేహం. అనునిత్యం నీకోసం ఎదురు చూసే. నీ స్నేహితుడు. @ “భారతీయులం”

అందమైనది ..
అంతం లేనిది ..
అమృతం లాంటిది.. 
అను నిత్యం తోడు ఉండేది..నీ స్నేహం.
అనునిత్యం నీకోసం ఎదురు చూసే. నీ స్నేహితుడు.
@ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం