భారతీయ గురువు మరియు సాధువు, ఫకీరు. ఈ ఫకీర్ మీకు తెలుసా ? గుర్తున్నాడా మన ఫకీర్ ! మంచిని పంచె మనవడు, బిక్ష మెత్తి రుణం తీర్చే నాదుడు మన ఫకీర్. @ “భారతీయులం”

భారతీయ గురువు మరియు సాధువు, ఫకీరు. 
ఈ ఫకీర్ మీకు తెలుసా ? గుర్తున్నాడా మన ఫకీర్ ! మంచిని పంచె మనవడు, బిక్ష మెత్తి రుణం తీర్చే నాదుడు మన ఫకీర్. 
సాయిబాబా పుట్టుపూర్వోత్తరాల గురించి తెలియడంలేదు. @ "భారతీయులం"  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం