వర్షం లేని విత్తనం భక్తి లేని మనిషి మనజాలరు. @ “భారతీయులం”

వర్షం లేని విత్తనం భక్తి లేని మనిషి మనజాలరు. @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం