ఎటువంటి ప్రతికూల వాతావరణంనైన ధైర్యంగా ఎదుర్కానగలిగే సమర్థతను ధ్యానం కలుగజెస్తుంది.మిత్రులందరికీ శుభోదయం.. ! @ “భారతీయులం”

ఎటువంటి ప్రతికూల వాతావరణంనైన ధైర్యంగా ఎదుర్కానగలిగే సమర్థతను ధ్యానం కలుగజెస్తుంది.మిత్రులందరికీ శుభోదయం.. ! @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం