ఏ కవి భావనకు అంతుబట్టని కావ్యం ఆమె ఏ చిత్రకారుని కుంచెకు అంతుచిక్కని చిత్రం ఆమె.@ “భారతీయులం”

కారు మబ్బులు కురులు
కలువ తామరలు కనులు
పున్నమి వెన్నెల మోము
పురివిప్పిన నెమలి నడక
నెలవంకనే విరిమల్లెలుగా 
తన కురులలో నిలుపుకుందేమో
ఆ రవినే కుంకుమబొట్టుగా
తన నుదుట దాచిందేమో

ఏ కవి భావనకు 
అంతుబట్టని కావ్యం ఆమె
ఏ చిత్రకారుని కుంచెకు
అంతుచిక్కని చిత్రం ఆమె.@ "భారతీయులం"-శ్రీనివాస్ 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం