మీ ఊల్లో ఇలా కోస్తారా ? హ..హ....హ..... మా వూళ్లో కొబ్బరి కాయలు ఇలాగే కోసుకుంటాం..!@ భారతీయులం | Suryaprakash Josyula Garu.

హ..హ....హ.....
మా వూళ్లో కొబ్బరి కాయలు ఇలాగే కోసుకుంటాం........!
మామూలుగా..కొబ్బరి చెట్టు ఒకడే ఎక్కి కోస్తూండం .......వినడమే కాదు చూసాము కూడా..... మీ ఊల్లో ఇలా కోస్తారా ? @ భారతీయులం | Suryaprakash Josyula Garu. 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం