నా ప్రియమైన మిత్రులందరికీ శుభోదయం... "భారతీయులo"

నా ప్రియమైన మిత్రులందరికీ శుభోదయం... 
చిరు నవ్వుతో కొత్త రోజుకు స్వాగతం పలుకుదాం.,
ఒక్క చిరు నవ్వు చాలు ఎంతటి బాద నైనా మరచి పోవడానికి.!!
"భారతీయుo"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం