ఎందరో మహాను బావుల్లో ఒక్కడు...Dr.MK

ఎందరో మహాను బావుల్లో ఒక్కడు...
మీకు మా వందనములు.
ఆ నాడు మీరు బ్రిటిష్ పాలనను తరిమారు..ఈ కలం లో మేము కుళ్ళు రాజకీయనాయకులను తరమేలేక్కునం మహత్మా.
@ "భారతీయులం" 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం