సిగ్గు పడుతున్న చిన్నది. @ {భారతీయులం}

చేతికి పండిన గోరింటాకు ను తనకి నచ్చిన వాడికి చూపిస్తూ...మల్లి అతను చూస్తున్నాడో లేదో అని ఓర కన్ను తో చూస్తూ ..సిగ్గు పడుతున్న చిన్నది. @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం