అందమైన చిత్రపటము...కుండలో నీళ్ళు తీసుకెళ్తున్న చిన్నది... @ {భారతీయులం}

అందమైన చిత్రపటము...కుండలో నీళ్ళు తీసుకెళ్తున్న చిన్నది... @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం