ఓహ్ పెళ్లి కూతురి సింగారాలు....చేతినిండా గోరింటాకు, మేడలో పూల మాల. @ {భారతీయులం}

ఓహ్ పెళ్లి కూతురి సింగారాలు....చేతినిండా గోరింటాకు, మేడలో పూల మాల. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం