మనసు చచ్చినా మనిషి చచ్చినా మారిపోని బాసలు చెరిగిపోని ఊసులు మావి... @ {భారతీయులం}

మనసు చచ్చినా మనిషి చచ్చినా మారిపోని బాసలు చెరిగిపోని ఊసులు మావి... @ {భారతీయులం} 
--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం