అద్బుతం ఈ చిత్రపటం...పల్లె వాతావరణాన్నిమరియు నీకోసం ఎదురు చూస్తున్న ఆ కళ్ళు. @ {భారతీయులం}

అద్బుతం ఈ చిత్రపటం...పల్లె వాతావరణాన్నిమరియు నీకోసం ఎదురు చూస్తున్న ఆ కళ్ళు. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం