పెళ్ళైన గంటలో ..ఇంటర్ పరీక్ష రాసిన నవ వదువు..@ {భారతీయులం}

పెళ్ళైన గంటలో ..ఇంటర్ పరీక్ష రాసిన నవ వదువు....
ఇది చూసి భేష్ అని చెప్పకుండా ఉండకుండా ఉండలేరు ఎవరు....చదువు కునే వయసు లో చదువు విలువ తెలియదు...అని అన్నాడు ఓహ్ కవి. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం