నేను లేని బ్రతుకు నీకేలా ? @ "భారతీయులం"

నీ కోసం
వెన్నెల్లో  నీకోసం
ఏటి గట్టున నీకోసం
ఎన్నెన్నో తలపులున్న
కన్నులతో నీకోసం
అరుదెంచ వా ప్రియా?
అందాల రాజువై !
మది నింపవా ప్రియా!
మాలతీల సౌరభాలు
నీవు లేని వెన్నెల  నాకేలా?
నేను లేని బ్రతుకు నీకేలా?
@ "భారతీయులం" | ప్రసూన గారు

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం