పెడ దిబ్బపై ప్రకాశించినా సూర్య కిరణాలు మాలిన్యం కానట్టే దృడ సంకల్పంతో ఉన్న వాడి మనసును ఎవరూ పాడు చేయలేరు. @ భారతీయులం

పెడ దిబ్బపై ప్రకాశించినా సూర్య కిరణాలు మాలిన్యం కానట్టే దృడ సంకల్పంతో ఉన్న వాడి మనసును ఎవరూ పాడు చేయలేరు. @ భారతీయులం | "స్వామి వివేకానంద"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం