ఇది టాటా ! కల... "ప్రతి భారతీయుడు తన వాహనాలను పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలని.." !! @ {భారతీయులం}

ఇది టాటా ! కల...
"ప్రతి భారతీయుడు తన వాహనాలను పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలని.." !! @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం