భారతియులందరికి హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతుంది. మిత్రులారా.! @ {భారతీయులం}

హోలీ సందర్బంగా...ఇదిగో గజాననా అలంకారణ.
భారతియులందరికి హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతుంది. మిత్రులారా.! @ {భారతీయులం}

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం