నేను నా వంతు ప్రయత్నం చేశాను..ఒక గంట విద్యుత్ ఉపకరణాలు అన్నింటినీ ఉపయోగించలేదు ! మరి మీరు ? @ {భారతీయులం}

నేను నా వంతు ప్రయత్నం చేశాను..ఒక గంట విద్యుత్ ఉపకరణాలు అన్నింటినీ ఉపయోగించలేదు ! మరి మీరు ? పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం అని చేసిన ఈ చిన్న ప్రయత్నం.@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం