భారతదేశములో తొలి టాకీ చిత్రము విడుదలయ్యింది. @ {భారతీయులం}

Mar 14,1931: భారతదేశములో తొలి టాకీ చిత్రము అర్దెషీర్ ఇరానీ దర్శకత్వము వహించిన ఆలం ఆరా ముంబైలో విడుదలయ్యింది. @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం