కష్టం బాధ ..కి...నిదర్శనం ఇది.@ {భారతీయులం}

కష్టం బాధ ..కి...నిదర్శనం ఇది.

ఎంత అభివృద్ధి చెందినా ? ఇలాంటి కష్టాలు ఇంకా పడుతున్నవాళ్ళు ఉన్నారు మిత్రులారా.
చేయూత నిచ్చే వాలు కాదు సాయం చేసే వాళ్ళు కరువయ్యారు.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం