అప్పులు తెచ్చి గొప్పల ..తప్పులు చేసి తిప్పల ...@ భారతీయులం

అప్పులు తెచ్చి గొప్పల ..తప్పులు చేసి తిప్పల ...@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం