నాకు ఐస్ క్రీం దొరికిన్దోచ్ ..బయటకి వెళ్ళే వీలు లేదు మరి తప్పదు ఇలా ! @ {భారతీయులం}

నాకు ఐస్ క్రీం దొరికిన్దోచ్ ..బయటకి వెళ్ళే వీలు లేదు మరి తప్పదు ఇలా ! @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం