ఆశయాలను ఆచరణలో పెడితే మనిషి మహనీయుడు అవుతాడు. @ భారతీయులం

ఆశయాలను ఆచరణలో పెడితే మనిషి మహనీయుడు అవుతాడు. భారతీయులం | "అంబేద్కర్"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం