గోమాత ఇదే నీకు నా వందనము...ఎంతటి మదుర మైన ప్రేమ. గోవులను చంపకండి, రక్షించుకుదాం.@ "భారతీయులం"

గోమాత ఇదే నీకు నా వందనము...ఎంతటి మదుర మైన ప్రేమ. గోవులను చంపకండి, రక్షించుకుదాం.@ "భారతీయులం"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం