ఇది ప్రేమంటారా ? ప్రేమించడం నేరం కాదు ...ప్రేమను శాశించడం పెద్ద నేరం... అలానే చావును ఆహ్వానించడం ఇంకా నేరం. @ {భారతీయులం}

ఇది ప్రేమంటారా ?
ప్రేమ మద్యలో వచ్చి మద్యలో పోతుంది ...అలాంటి దానికోసం చావు చివరి నిర్ణయం కాకూడదు..!
ప్రేమ ఎప్పుడు ఒకరి మరణం కోరుకోదు...చిన్న నాటి నుండి ప్రేమించిన పెద్దలను వదిలేసి ఏదో ఒక్క పువ్వు కోసం మన వంటినిండా ముళ్ళను గుచ్చుకోము కదా. ప్రతి ప్రశ్న కి ఏదో ఒక జవాబు ఉంటది...ప్రశ్న లేనిది జవ్వబు లేదుగా ? అలాగే మన ప్రేమకి కూడా సమయం ఉంటది..ఎవ్వనం లో పుట్టేది ఒక ప్రేమ ...దాని తరువాత పిల్లల మీద ఉండేది కన్న ప్రేమ ...మరి పిల్లలు పుట్టాక మనకి వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఎక్కువైతది. అలాగే ఏదో పులి ని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకుంది అన్నట్టు గా ఉంది కొందరి పరిస్తితి. ప్రేమించడం నేరం కాదు ...ప్రేమను శాశించడం పెద్ద నేరం... అలానే చావును ఆహ్వానించడం ఇంకా నేరం. @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం