" ఆ విల్లును వంచే దెవరు ? నా జత చేరే దెవరు ? " అంటూ రాసిన నా చెలి ముద్దు మాటలు మరిచేదెలా ? @ {భారతీయులం}

" ఆ విల్లును వంచే దెవరు ? నా జత చేరే దెవరు ? " అంటూ రాసిన నా చెలి ముద్దు మాటలు మరిచేదెలా ? @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం