రాగ్గింగ్ కి మరొకరు బలి అయ్యారు వరంగల్ లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ లో. పరిస్థితి విషమం. రాగ్గింగ్ ని నిలదీయండి ..శ్రుతి మించి నప్పుడు. @ “భారతీయులం”

రాగ్గింగ్ కి మరొకరు బలి అయ్యారు వరంగల్ లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ లో. పరిస్థితి విషమం.
రాగ్గింగ్ ని నిలదీయండి ..శ్రుతి మించి నప్పుడు. 
ఒక్క ఈమెయిలు చాలు ...తెలుసుకోండి తెలపండి మిత్రులారా. bharatiyulam@gmail.com www.no2ragging.org @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం