ఇలాంటి ఆచారాలకు ఇంకా ఆహ్వానం పలుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు..మూగ జీవం తో పెళ్లి చేస్తున్న వైనం.@ “భారతీయులం”

ఇలాంటి ఆచారాలకు ఇంకా ఆహ్వానం పలుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు..
తనకి ఏదో దోషం ఉంది అంటూ ... మూగ జీవం తో పెళ్లి చేస్తున్న వైనం.
ఇలాంటి ఆచారాలు ఇంకా ఉన్నాయి....తెలుసా మీకు.@ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం